[1]
حاجی امیریا., صفریه., گردكانهم., و نجفیم., “بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب”, jhorts4, ج 27, ش 2, صص 166-177, آگوست 2013.