[1]
داوری نژادغ., عزیزیم., و آخرتیم., “اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته”, jhorts4, ج 23, ش 2, آوریل 2010.