[1]
روحی و., نیکبخت ع., و هوشمند س., “اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه”, jhorts4, ج 29, ش 2, صص 158-167, می 2015.