[1]
فخیم رضاییش. و حاجی‌لوج., “ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه”, jhorts4, ج 27, ش 3, صص 286-294, سپتامبر 2013.