[1]
داوری نژادغ., شکوهیانع. ا., و تهرانی فرع., “اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام”, jhorts4, ج 29, ش 2, صص 176-184, می 2015.