[1]
بنی اسدی ف. و صفاری و., “تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus roseus)”, jhorts4, ج 29, ش 4, صص 556-563, اکتبر 2015.