[1]
میرابی ا., نعمتی س. ح., مهربخش م. م., و ابراهیمی ح., “بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 375-382, ژانویه 2014.