[1]
ابریشم چی پ., گنجعلی ع., بیک خورمیزی ع., و آوان ا., “تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 383-393, ژانویه 2014.