[1]
منصور بهمنی س., صفاری و., و مقصودی مود ع. ا., “اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 400-410, ژانویه 2014.