[1]
نعمتی دربندی ه., عزیزی م., محمدی س., و کریم‌پور س., “بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 411-417, ژانویه 2014.