[1]
برزنونی ع., آق‌خانی م., مسکوکی ع., و عباسپورفرد م. ح., “اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 418-423, ژانویه 2014.