[1]
روحی و. و رفیعی ز., “تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 424-432, ژانویه 2014.