[1]
اسماعیلی س., روحی و., شیران ب., و محمدخانی ع., “بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia elegans J.)”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 444-452, ژانویه 2014.