[1]
رخش ف. و گلچین ا., “بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica oleracea)”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 453-459, ژانویه 2014.