[1]
اکبری و. و جلیلی مرندی ر., “اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 460-469, ژانویه 2014.