[1]
خلج م. ع., امیری م., و عظیمی م. ح., “اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 470-479, ژانویه 2014.