[1]
مارصفری م., اشرف مهرابی ع., طهماسبی ز., و راهنما ع., “تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 480-487, ژانویه 2014.