[1]
. ., “تصویر جلد نشریه”, jhorts4, ج 27, ش 4, ژانویه 2014.