[1]
پایمردف., حیدریم., دانشورم. ح., و معلمین., “اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان)”, jhorts4, ج 28, ش 1, صص 71-79, می 2014.