[1]
هادیزادهه., تهرانی فرع., شورم., و نعمتیس., “مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی”, jhorts4, ج 24, ش 1, سپتامبر 2010.