[1]
رحمتیم., عزیزیم., عبادیم., و حسن زاده خیاطم., “بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا”, jhorts4, ج 24, ش 1, سپتامبر 2010.