[1]
حقیقیم. و کافیم., “اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو”, jhorts4, ج 24, ش 1, سپتامبر 2010.