[1]
رمضانی ص., عباسی ع., شجاعیان ع., احمدی ن., کوزولینو ر., و پیاچنته س., “استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد”, jhorts4, ج 29, ش 3, صص 466-473, می 2015.