[1]
صالحی م., صفاری و., و حسن زاده فرد ش., “اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی”, jhorts4, ج 30, ش 1, صص 141-150, فوریه 2016.