[1]
زارعم., فاخریب., و فرخ زادهس., “تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.)”, jhorts4, ج 30, ش 3, صص 457-468, فوریه 2016.