[1]
رشیدین., ارجیع., گردکانهم., و کاشیع., “تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه”, jhorts4, ج 28, ش 4, صص 453-463, مارس 2015.