[1]
محمدیس. و عزیزیم., “بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)”, jhorts4, ج 28, ش 4, صص 435-445, مارس 2015.