[1]
حسینیا. ح., تهرانی فرع., سمیعیل., شورم., و معماریانیف., “جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان”, jhorts4, ج 30, ش 4, صص 701-713, نوامبر 2016.