[1]
خورشیدی ش., داوری نژاد غ., سمیعی ل., و مقدم م., “بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد”, jhorts4, ج 30, ش 3, صص 581-589, اکتبر 2016.