[1]
دیانتم., “تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن”, jhorts4, ج 31, ش 3, صص 599-610, اکتبر 2017.