[1]
عطارش., داوری نژادغ., سمیعیل., و مقدمم., “بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR”, jhorts4, ج 31, ش 3, صص 611-620, آگوست 2017.