[1]
شورم., زرگریانس., و بستانیس., “بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.