[1]
پورح., نعمتیس., تهرانی فرع., شورم., و جوهرچیم., “بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.