[1]
سعیدنژاد ا. و رضوانی مقدم پ., “ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.