[1]
غیور کریمیانیز., باقریع., جعفرخانی کرمانیم., و داوری نژادغ., “بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.