[1]
زارعیم. و عزیزیم., “ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.