[1]
محمدی مقدمم., سبحانی پورع., و حکم آبادیح., “بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.