[1]
فارسیم., طاهریپ., و کردیانیا., “بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید”, jhorts4, ج 24, ش 2, مارس 2011.