[1]
نعمتیس., اسماعیلیع. ا., داوری نژادغ., و فارسیم., “اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.