[1]
نعمتی س., اسماعیلی ع. ا., داوری نژاد غ., و فارسی م., “اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.