[1]
دلشاد م., علفتاحی ر., تقوی ت. س., و پارسی نژاد م., “بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.