[1]
مرادیر. ا., نصیری محلاتیم., رضوانی مقدمپ., لکزیانا., و نژاد‏علیع., “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.