[1]
مرادی ر. ا., نصیری محلاتی م., رضوانی مقدم پ., لکزیان ا., و نژاد‏علی ع., “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.