[1]
روح اللهی ا. و کافی م., “تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium perenne”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.