[1]
پیغام‌زاده ک., کاظمی‌تبار س., و امیری ا., “اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L)”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.