[1]
عبادیم., عزیزیم., امیدبیگیر., و حسن زاده خیاطم., “بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.