[1]
عبادی م., عزیزی م., امیدبیگی ر., و حسن زاده خیاط م., “بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.