[1]
محمدی مقدم م., افشاری ح., محمدی گل تپه ا., حکم آبادی ح., و راد س., “بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.