[1]
پرویزی خ., سوری ج., و محمودی ر., “بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.