[1]
ملاولی م., بلندنظر ص., و طباطبایی س., “تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.