[1]
شهریاری ا., باقری ع., شریفی ا., و مشتاقی ن., “کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.