[1]
سیاهمرگوییآ., عزیزیگ., نظامیا., و جهانی کندریم., “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.