[1]
سیاهمرگویی آ., عزیزی گ., نظامی ا., و جهانی کندری م., “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.