[1]
منصوری ده شعیبیر., داوری نژادغ., حکم آبادیح., و تهرانی فرع., “ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته”, jhorts4, ج 25, ش 2, اکتبر 2011.